Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

компенсиране

Указания за прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в община Пловдив
 
I. Във връзка с изпълнението на чл.3, ал.1, т.1 от условията за компенсиране е необходимо родителите да са участвали в класиранията за прием в детска градина, чрез електронната система dz-priem.plovdiv.bg или да са подали заявление за записване в подготвителна група в училище за съответната учебна година при съобразяване на следните обстоятелства:
 
1. Кандидатстващите деца следва да са участвали в класиранията за обявените свободни места за съответстващата им възрастова група.
 
2. Подадените заявления за участие в класиране за прием е необходимо да са за детските градини, както следва:
 
-  за детската градина, в чийто район е настоящият адрес на детето (вижте информацията за прилежащите райони на детските градини по-долу);
 
-  за детските градини с район, който граничи на района на детската градина по настоящ адрес на детето (за съседните детски градини);
 
-  за всички адреси на детските градини, ако имат повече от един адрес, а районът на всички е един и същ (информация за детски градини с повече от един адрес, които имат един общ прилежащ район)
 
3. Проверката за това дали детето е кандидатствало и не е класирано става по служебен път – родителите не е необходимо да го удостоверяват с документи.
 
II. Във връзка с регламентите на чл.3, ал.1, т.3 „общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;“:
 
1. За детските градини родителите е необходимо да проследяват всички обявени свободни места в  електронната система за прием за тяхната възрастова група в детската градина, в прилежащия район на която е настоящият адрес на детето и в другите адреси на детската градина (ако имат общ прилежащ район), както и обявените места в съседните детски градини. Това е начинът за уведомяване на родителите за наличие на равностойни места и те следва да участват в класирането за прием за тези места.
 
2. За групите за предучилищно образование за 5- и 6-годишни деца в общинските училища в Пловдив родителите следва да проследяват информацията, където се публикуват свободните места. Записването за групите за 5- и 6-годишни деца в училищата  не е обвързано със Системата за прием в детските заведения, а се извършва на място в учебните заведения. Групите са полудневни и целодневни, като групите на целодневна организация са равностойни на целодневните групи в детските градини.
 
III. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.4 „за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище“ следва да обърнете внимание на следните уточнения:
 
1. Записването в самостоятелна организация на предучилищното образование е съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО (Закон за предучилищно и училищно образование и чл. 18 от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование, която определя държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Информация за Регионалното управление на образованието – Пловдив, можете да намерите от следната интернет страница - https://www.ruoplovdiv.bg/
 
2. Съгласно чл.40, ал.2 от ЗПУО „Частните детски градини и училища осъществяват дейността си след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на този закон“. Можете да направите проверка в регистъра за действащите частни институции от интернет страницата на Министерството на образованието и науката/ Регистри. Извадка за частните детски градини и училища можете да получите при избор „частно“ на полето „Вид институция, съгласно чл.35-36 от ЗПУО:“

IV. Подаване на заявление за кандидатстване за компенсиране по макет – родителите могат да подадат заявленията за децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата) в отдел „Образование“ на Община Пловдив на електронна поща: [email protected] или в деловодството на ул. „Цариброд“ №1, ет.3
При изпращане на заявлението по e-mail е необходимо да е подписано с електронен подпис или подписано на хартиен носител и сканирано.
 
V. Подаване на искания за компенсиране.
1. Искания за компенсиране се подават само след получена заповед на кмета за одобряване на компенсирането.
 
2. При подаване на първото искане се прилагат копия на изискуемите документи и оригинали за сверяване. Подаването се извършва на място в отдел „Образование“ на Община Пловдив (ул. „Цариброд“ №1, ет.3)
 
3. Към първото искане задължително се прилага Договор за обучение и отглеждане, платежен документ за извършено плащане ( фактура и платежно нареждане или фискален бон и удостоверение ( служебна бележка) за банковата сметка на родителя, подал заявлението, издадено от обслужващата банка.
 
4.  В случаите, когато при подаване на второто или следващите искания няма промяна в първоначалния договор, няма необходимост от прилагане на нови платежни документи и няма промяна в банковата сметка на родителя, се допуска изпращането на подписано искане по електронната поща на Отдел „Образование“ на адрес [email protected] (искането следва да е подписано с електронен подпис или подписано на хартиен носител и сканирано).


Прилежащи райони на детските градини:

 1. Приложение №1 – Райони на ДГ „Славей“, ДГ „Дъга“, ДГ „Захарно петле“;
 2. Приложение №2 – Райони на ДГ „Космонавт“, ДГ „Бреза“, ДГ „Весела“, ДГ „Марица“;
 3. Приложение №3 – Райони на ДГ „Буратино“, ДГ „Зора“, ДГ „Зора“ с втори адрес ул. „Паганини“ №1 (ДГ „Зора“ – втори адрес), ДГ „Мирослава“,  ДГ  „Незабравка“,  ДГ „Чучулига“;
 4. Приложение №4 – Райони на ДГ „Каменица“, ДГ „Люляк“, ДГ „Майчина грижа“, ДГ „Малкият  принц“,  ДГ „Перуника“, ДГ „Снежанка“;
 5. Приложение №5 – Район на ДГ „Радост“;
 6. Приложение №6 – Райони на ДГ „Детелина“, ДГ „Чайка“;
 7. Приложение №7 – Райони на ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Биляна“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Наталия“, ДГ „Родина“;
 8. Приложение №8 – Райони на ДГ „Десислава“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Кремена“, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, вход А, Б, В, Г (ДГ „Кремена“-втори адрес), ДГ „Таня Савичева“;
 9. Приложение №9 – Райони на ДГ „Велимира“, ДГ „Слънце“, ДГ „Чeрвената шапчица“;
 10. Приложение №10 – Район на ДГ „Д-р Едгар Бороу“;
 11. Приложение №11 – Райони на ДГ „Албена“, ДГ „Малина“, ДГ  „Мая“, ДГ „Осми март“, ДГ „Осми март“ с втори адрес бул. „Н. Вапцаров“ №80  (ДГ „Осми март“-втори адрес);
 12. Приложение №12 – Райони на ДГ „Валентина“, ДГ „Вяра“, ДГ „Здравец“, ДГ „Зорница“, ДГ „Светлина“, ДГ „Светлина“ с втори адрес ул. „Славееви гори“ №41 (ДГ „Светлина“-втори адрес);
 13. Приложение №13 – Район на ДГ „Ралица“;
 14. Приложение №14 – Райони на ДГ „Боряна“, ДГ „Елица“, ДГ „Росица“, ДГ „Светла“;
 15. Приложение №15 – Райони на ДГ „Дружба“, ДГ „Мир“, ДГ „Рая“.


Компенсиране на родителите за децата, които не са приети в детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини  , поради липса на свободни места: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2023 Г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места