Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Дъга"
Адрес: Северен, УЛ.ФИЛИПОВО 34
Местоположение: Виж на картата
Директор: Димитринка Симеонова
Телефон: 032/953-831
Email: daga@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: dagaplovdiv.com
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Дъга"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „Дъга” е съвременна детска градина със собствен образ,което не е само предизвикателство,но и необходимост в условията на пазарна икономика и реална конкуренция.           
      Детската градина е  разположена  в район „Северен” с дворна част- 4618кв.м  и застроена част-1112кв.м.
     Сградата отговаря на всички необходими условия за нормалното отглеждане,възпитание и развитие  на децата от 3 до 7 годишна възраст:състои се от два масивни корпуса с топла връзка,
физкултурен салон, кухня  и два вътрешни двора.Външният двор на детското заведение е озеленен с различни дървета и храсти и представлява естествен филтър за здравето на децата.Оборудван е с модерни  съоръжения,има обособени площадки и външна сцена.
      В детската градина през 2020-2021 учебна година ще  се отглеждат и възпитават в седем възрастови групи 195  на брой деца, на възраст от 3 до 7 години.Това е възрастта,в която се формира  естетическо отношение към заобикалящия ни свят и култура в поведението на децата,усвоявят се духовни и културни  ценности и традиции,извършва се социализация на детската личност.
       Педагогическият екип е високо квалифициран и неуморно работи за пълноценното развитие  на всички деца с надеждата,че те утре ще бъдат достойни хора,способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност. Развитието потенциала на всяко дете , успешната му социализация, изграждането му като личност и подготовката  за училище са в основата на цялостната дейност  на колектива на  детското заведение.
Съдържанието на възпитателно-образователния процес изцяло е съобразен и се подчинява на ДОС  за предучилищно възпитание и подготовка и включва разнообразни по съдържание дейности,форми и ситуации,породени от желанието и интереса на децата,провокиращи личностните им изяви.
       Детското заведение предлага и следните допълнителни дейности:обучение по английски език,народни и модерни танци,футбол,аеробика.Графикът за провеждането им е съобразен със седмичната програма,психо-физическите особености на децата и натовареността им за съответния ден.
       За ДГ „Дъга” е особено важна задачата за ангажирането на семейството в съвместната работа.Родителите са системно информирани относно възпитателно-образователната работа с техните деца,провеждат се родителски срещи и индивидуални консултации,организират се съвместни празници и развлечения .
        В ДГ „Дъга” цари атмосфера на жизнерадост,добронамереност,неподправена любов към всяко дете.Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол,етническа,религиозна и социална принадлежност.Зачитат се Конвенцията за правата на детето,Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България. Детското заведение е с изградена символика-емблема,знаме,химн.
      ДГ „Дъга” се ползва с висок обществен имидж.Това се дължи на професионалните достойнства и качества на сформирания екип от учители и обслужващ персонал,както и на сработване на целия персонал както помежду си,така и с родители и кварталната общественост.
     Наличието на една съвременна,отговаряща на критериите за  естетическо възпитание и здравно-хигиенни изисквания  детска градина ще допринесе за по-доброто регионално развитие на района,чрез привличането на млади хора в промишлено-стопанското развитие на район „Северен” и ще осигори спокойствие и вътрешен комфорт на работещите родители.
 
покажи пълния текст

Предстоящи събития
 Прием на 15.09.2020г.               
  На първият учебен ден всички деца се приемат от централния вход на ДГ „Дъга“ от   медицинското лице, като отстоянието между чакащите семейства е най-малко 2 метра, при използване на индивидуални предпазни средства.
                  2.Медицинското лице измерва температурата на децата.   Ако  установи  и други признаци на заболяване, на детето може да бъде отказано прием.
                   3.Влизане в сградата:
-родителите придружават детето само до мястото за прием, съобразно указателни табели за вход на съответната група,  без да влизат в сградата на детската градина.
-родителите осигуряват плик за обувките на детето при събуване на определеното за това място (след събуване на обувките родителят, детето, или приемащия го в детската градина възрастен, поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени в къщи)
  • родителите осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.
 
Всяка група влиза и излизаот:
Централен/ южен/вход:
1Първа Б гр.-централен вход 2ет. с  учителки г-жа Цветана Зайкова и г-жа Теодора Примова;
2.Втора А гр.- 1 ет., вход на спалното помещение с учителки г-жа Невин Иванова и г-жа Таня Радева,
3.Втора Б гр.-2 ет. централен вход с учителки г-жа Катрин Благова и г-жа Мина Върбева;
4.Четвърта ПГ-1ет., вход на спалното помещение с учителки г-жа Розалина Петрова и г-жа Марина Кунчева


Източен / служебен/ вход:
1.Първа А гр.-1ет.- вход на спалното помещение с учителки-г-жа Стефка Петрова и г-жа Галя Чикова;
2.Трета А гр.- 2 ет. с учителки г-жа Бойка Палийска и г-жа Гергана Павлова
 
Западен вход:
Трета Б гр.
 
 
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay до 10-то число на месеца, следващ месеца на посещението на детето в ДГ
 
След 10-то число на тези суми се начислява лихва, за която ще се информирате към деня на плащане на телефона на ДГ „ Дъга“  : 032/953-831.

Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.

Сметка на ДГ " Дъга", гр. Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN
: BG 30 IORT 7375 3102 6037 00
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 2020г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Дъга": daga@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
 
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина