Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Здравец"
Адрес: Южен, УЛ.ГЕОРГИ ИКОНОМОВ 12-а
Местоположение: Виж на картата
Директор: Стоян Даскалов
Телефон: 032/699-014
Email: zdravec@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Сградата на детската градина е специално проектирана за такава. Дворът е просторен ,озеленен с дървета и храсти. Детското заведение разполага със шест групи, физкултурен салон, музикална зала и ресурсен кабинет за обучение на деца със СОП. В детската градина се обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Учебно-възпитателният процес се осъществява според Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.
покажи пълния текст

Предстоящи събития
ВАЖНО
Някои основни мерки и правила  в Детска градина „Здравец“
за учебната 2020-2021 година в условията на пандемия с COVID-19
 
Предстоящата учебна година ни поставя пред предизвикателството да опазим здравето на децата, на работещите в системата на образованието, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.
Всички заедно трябва да намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да продължим да живеем относително нормално, от друга.
 
1. Новата учебна година започва на 15 септември при осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите противоепидемични мерки.
2. Влизането в двора на детската градина се извършва през всички възможни входове на детското заведение, с цел да се предотврати  струпване на деца и възрастни, като се разминават и  изчакват на нужното разстояние.
3. Приемът на децата се осъществява от 7:00 часа до 8:30 часа, като от централния вход на сградата влизат: първа „а“, трета ПГ,  четвърта “а“ ПГ и четвърта „б“ ПГ групи, а от източния вход влизат децата от първа “б“  и втора групи, като се спазва необходимата дистанция, осигуряваща отстояние на най-малко 2 метра между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.
4.  Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане!
5. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.
6. Не се допуска внасянето на играчки, стоки и предмети от децата и родителите в детската градина!
7. При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина, същите се приемат след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
 
 
За новоприети деца в детска градина се изискват следните документи:
  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
  • Децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  • < >, които възобновяват посещенията си в детска градина при отсъствие за повече от 2 месеца, предоставят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
8. Общуването между родителите и персонала на детската градина  задължително се осъществява на дистанция и носенето на лични предпазни средства /маска/.
9. Носенето на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая, методичен кабинет, административните помещения) – от директор, всички учители, педагогически специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в        т. ч. и от външните за институцията лица.
10. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличат, като варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ.
11. Уредите за игра, катерушките и пейките на площадките на двора  се дезинфекцират веднъж дневно.
12. Във всички санитарни помещения и тоалетни е осигурена топла вода, течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия.
13. Създаване на навици у децата за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне и при допир със зъмърсени повърхности;
14. Здравните изисквания към детските градини са минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин. на всеки астрономически час в работния ден.
15. Дворът се разделя на зони за отделните групи, като не се допуска контакт и смесване на деца, персонал и родители от различни групи!
16. Родителите и учителите дават личен пример чрез своето поведение за осъзнатата необходимост от спазването на правилата  в условията на пандемия с COVID-19  и го разясняват на децата.
Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в детската градина, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Освен това те са основни фактори и за създаването на среда на взаимно доверие и подкрепа, която е от съществено значение в настоящата ситуация.
 
ЖЕЛАЕМ ВИ ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!
 
 
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Здравец", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG77IORT73753102604600
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Здравец": zdravec@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
 ЕТ "Данивер" 
Английски език - Милена Върбинска-Станков
Модерен балет - Любомира Барбова
Народни танци - Любомира Барбова
Футбол - Светозар Стойчев


"Логоексперт" ООД
Логопедична дейност - Ваня Калоферова
 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина