Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Весела"
Адрес: Северен, БУЛ.ДУНАВ 67
Местоположение: Виж на картата
Директор: Наталия Коева
Телефон: 032/957-060
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

За нас:
ДГ ”Весела” Пловдив е ситуирана през 1976г  като общинска, типова, специално построена е за деца от 3 до 7 години. Намира се в район „Северен”, в близост до Международен панаир. В нея ежегодно-повече от 40 г- се възпитават и обучават 160 деца. Разполага с 1526 кв.м. застроена площ и 4619 кв.м. незастроена площ. В дворното пространство /4619кв.м./  са обособени 6 броя детски площадки за игри и занимания. Състоят се от: пясъчници, затревена и залесена част, плочници и игрови съоръжения.
1.От 20 години детската градина работи приоритетно по проблемите на опазване на околната среда.Изпълнили сме Програма за работа с деца, одобрена от Община Пловдив с основен екологичен  акцент /1989-2001/. Разработен  и апробиран е в практиката  технологичен модел на екологично възпитание на децата от ДГ „Весела”  Разполагаме с:
- богат снимков материал,два видеозаписа в студиото на телевизия Евроком-предаване ”Живото лице на природата”, 4 броя юбилейни дипляни /20,25,30,35 и 40 Рожден ден/ с екологичен акцент,последователи сме на идеите в книгата на Марга Арнт ”Запознаване с природата”, разработили сме Еко програма ”Да отворим  децата към природата”. Същата е успешно представена пред Българското движение “Син флаг”, основано през 1993г. в Слънчев бряг. Това е един широко разпространен в Европа проект, целящ издигане на съзнанието на деца и ученици за опазване околната среда. Нестопанска и неправителствена организация ”Син флаг” е пълноправен член на Фондацията за екологично образование в ЕвропаУчаствахме в Световната конференция в Йоханесбург през 2002г. с доклад  за екодейността на ДГ”Весела”  по  информационен Проект ”Устойчиво развитие на България”,организирахме празник ”Ден на зелените системи „  с децата от всички детски градини и училища на район ”Северен” с различни инициативи - поставяне хранилки за птици, рисуване на асфалт, почистване, варосване, празничен концерт в Парк ”Рибница”, изработване пролетни пана на място от природни и отпадъчни материали - листа, клонки, семена, плат.Мото на инициативата бе ”Водата, която пием, въздухът, който дишаме и земята, на която живеем са най-голямото богатство”Поддържаме дългогодишно партньорство с театър “ЕКОСЦЕНА 21 век” - София с артистите Юлия Кожинкова и Георги Габровски. Малко театър, малко игра с децата и много нови познания - за твърдите битови отпадъци, за разделното събиране на боклука и личната хигиена…Всяка година с децата отбелязваме по свой  начин Деня на водата на 22 март и                                                                                       Деня на Земята на 22 април. Целият екип на ДГ”Весела”, родителите и децата от  детската градина се включихме в инициативата  на   28 март, когато  1 000 000 000 души от  1000 града в света отбелязаха “Часът на Земята”. Точно в 20,30ч.  всеки член от нашето голямо семейство ”Весела” пренесе почина у дома си. Това бе  символичен знак за уважение към планетата “Земя”. Така все повече хора се “събудихме” и станахме реални участници в процеса наречен “Оцеляване на планетата”.Педагогическият екип на ДГ”Весела” е воден в работата си по темата от разбирането: Не да почистваме Природата /с главно „П”/,а да не допускаме нейното замърсяване.
    2.През 40г ни история интерактивните методи и похвати за работа с децата 3-7првокираха педагозите в търсене на нови и ефективни начини за резултатно педагогическо взаимодействие.
          3.Предходните години носят отпечатъка на темата за  ”Безопасно поведение на децата по пътя”.Това е един от проблемите на модерното общество. Анализите на състоянието на обстановката по пътя сочат,че децата много често са жертви на пътя.А всеки един от нас е  участник в пожизнената професия”Пешеходец” и подготовката за нея трябва да започне от най-ранна възраст.Част от успешната ни дейност по темата е реализиран проект и партниране при изграждане на Детски център за Безопасно поведение на ул.”Братя Обрейкови”, на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество /ШАРС/, на Движението „Болкан Асис ” и район”Северен”. Детският център за Безопасно поведение се превърна в място за практическо приложение на овладените познания  и умения на всички деца и ученици от района.
Уникален шанс за педагогическата колегия/участници са 9 ДГ от 3 града в България/ бе обучението на децата от ДГ”Весела” по проект на Иста България и Джуниър Ачийвмйнт по Тема”Енергийна ефективност и екология в ДГ”
4.И като изпълнен проект  /2013-2014 г./ екипът ни успешно реализира  възпитаване на децата в дух на националните традиции и общочовешки ценности чрез разработване на темата  ”Детето и приказката„.
5.Съвремието ни  е белязано от стрес,агресивност,нетолерантност.Поради това Тематика за обследване за две учебни години предвиждаме”Справяне с Агресията-учители и родители .
 
 
 
 
І. МИСИЯ
Подкрепа на личностното развитие  на децата от 3 до 7г. Развиване уменията и компетентностите на всяко дете
    
 
    
ІІ. ВИЗИЯ
ДГ»Весела»-място  за развитие доброто начало у всяко дете
 
 
III. ЦЕННОСТИ
1.Утвърждаване на силен  екип чрез”Учене през целия живот”за повишаване качеството на предлаганата услуга за родителите, по почина на Общинска администрация Пловдив,
2. Създаване на условия  за придобиване на ключови компетентности,развиване индивидуалните умения у всяко дете
3. Иницииране на нов стил на управление за синхронизиране цялостната ни дейност с добрите практики у нас и в Европа .
4. Интегриране на децата със специални образователни потребности
5. Подкрепа на децата и техните семейства-Педагогика на сътрудничеството
 
 
 ІV. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ    
1.Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно  образование  на всички деца.
2.Формиране на мислещи, самостоятелни и социално отговорни личности
 
 
 
 
 
 
 
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса  на своето дете с банков превод чрез банков клон,онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay до 10 дата на месеца!
Дължимите суми получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ " Весела ", гр. Пловдив
Банка : Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG14IORT73753102603600
BIC: IORTBGSF

Основание за плащане : такса за м..............., 20.......г
Задължено лице : Име, презиме, фамилия на детето
Наредител : Име, презиме, фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ " Весела ": vesela@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието !
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
1. Английски език
2. Футбол
3. Модерни танци
4. Народни танци
5. Аеробика
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина