Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Мирослава"
Адрес: Централен, БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Радка Тодорова Гъркова
Телефон: 032/642350
Email: miroslava@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

    Детска градина "Мирослава" е  институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат,  възпитават, социализират  и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Тя е общинска , ползва имот - публична общинска собственост и функционира с  6 групи при капацитет 132 деца. Детската градина се отличава  със съвременна, естетическа и функционална база. Сградата е санирана, светла и просторна, с изграден физкултурен салон, басейн  и оборудвани дворни площадки за провеждане на оптимизиран  двигателен режим.
    Колективът се състои от високо квалифицирани специалисти, отличаващи  се с творчески заряд, всеотдайност, отговорност и иновативност в работата си.
    Детска градина "Мирослава" създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и създава позитивен организационен климат за развитие на общността на детската градина.   Осигурени  са   условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина.  За нас е традиция  доброто партньорство с родителите, представлявани от училищно настоятелство , а формата за сътрудничество между всички участници в образователния процес е обществения съвет към детската градина.  Акцент в работата е и организиране на  нетрадиционни празници и развлечения, спортни състезания, експедиции , благотворителни концерти и др.  Уроците по милосърдие, подкрепа и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие деца, учители, родители и социални партньори.   Приоритет в работата на детската градина е и приобщаването на децата към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности.
   В детска градина ”Мирослава” от 1.01.2017 год. при обучението, възпитанието и социализацията на децата се прилага метода на Мария Монтесори . Екипът споделя философията на М.Монтесори и вярва , че когато едно дете е независимо, уважавано, самоуверено, с право на избор и свобода , то придобива необходимата емоционална зрялост за възрастта си и овладява успешно социалните компетентности , които ще му помогнат в бъдеще да се справи по-добре в училище.
  Политиката на  детската градина е насочена към търсене на нови предизвикателства , на нови образователни възможности, които да осигурят по-добро качество на образователния процес и щастливо детство на всяко дете .

   Директор - Радка Гъркова
  тел. за връзка   0884 202460
 
покажи пълния текст

Актуална информация
ВАЖНО !!!
През учебната 2019/2020 г. в ДГ"Мирослава" при  обучението, възпитанието и социализацията на децата в първа възрастова група ще се прилага метода на Мария Монтесори !
Родителите на класираните деца при записването им попълват декларация за съгласие.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
 През учебната 2018/2019г. в  ДГ"Мирослава" -гр.Пловдив , се провеждат следните допълнителни педагогически дейности извън  ДОС:
1.Английски език
2. Плуване
3.Народни танци
4.Футбол
5.Модерни танци
6.Арт-ателие
покажи пълния текст

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив