Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Мирослава"
Адрес: Централен, БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Радка Тодорова Гъркова
Телефон: 032/642350
Email: miroslava@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

    Детска градина "Мирослава" е  институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат,  възпитават, социализират  и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Тя е общинска , ползва имот - публична общинска собственост и функционира с  6 групи при капацитет 138 деца. Детската градина се отличава  със съвременна, естетическа и функционална база. Сградата е санирана, светла и просторна, с изграден физкултурен салон, басейн  и оборудвани дворни площадки за провеждане на оптимизиран  двигателен режим.
    Колективът се състои от високо квалифицирани специалисти, отличаващи  се с творчески заряд, всеотдайност, отговорност и иновативност в работата си.
    Детска градина "Мирослава" създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и създава позитивен организационен климат за развитие на общността на детската градина.   Осигурени  са   условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина.  За нас е традиция  доброто партньорство с родителите, представлявани от училищно настоятелство , а формата за сътрудничество между всички участници в образователния процес е обществения съвет към детската градина.  Акцент в работата е и организиране на  нетрадиционни празници и развлечения, спортни състезания, експедиции , благотворителни концерти и др.  Уроците по милосърдие, подкрепа и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие деца, учители, родители и социални партньори.   Приоритет в работата на детската градина е и приобщаването на децата към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности.
   В детска градина ”Мирослава” във всички възрастови групи, при обучението, възпитанието и социализацията на децата се прилага метода на Мария Монтесори . Екипът споделя философията на М.Монтесори и вярва , че когато едно дете е независимо, уважавано, самоуверено, с право на избор и свобода , то придобива необходимата емоционална зрялост за възрастта си и овладява успешно социалните компетентности , които ще му помогнат в бъдеще да се справи по-добре в училище.
  Политиката на  детската градина е насочена към търсене на нови предизвикателства , на нови образователни възможности, които да осигурят по-добро качество на образователния процес и щастливо детство на всяко дете .

   Директор - Радка Гъркова
   е-mail:  miroslava@dg.plovdiv.bg
   тел. :  0884 202460  ; 032/ 642350
 
покажи пълния текст

Актуална информация
ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса за детската градина с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция и EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Мирослава", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG35IORT73753102600700
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте : електронната поща на ДГ "Мирослава"- miroslava@dg.plovdiv.bg и телефони: 0884 202 460 и 032/ 642350
Благодарим Ви за съдействието!

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
 През учебната 2020/2021г. в  ДГ"Мирослава" -гр.Пловдив , се провеждат следните допълнителни педагогически дейности извън  ДОС:
1.Английски език
2. Плуване
3.Народни танци
4.Футбол
5.Модерни танци
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина