Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Мирослава"
Адрес: Централен, БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 28
Директор: Радка Тодорова Гъркова
Телефон: 032/642350
Email: miroslava@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

    ДГ"Мирослава" е  институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат,  възпитават, социализират  и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Тя е общинска и ползва имот, публична общинска собственост и е с капацитет 132 деца  -  функционират  6 групи.
    ДГ"Мирослава" създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения , отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
    ДГ"Мирослава" осигурява подкрепа за личностно развитие на децата , като разработва и прилага политики за подкрепа за личностно развитие на детето и изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на общността на детската градина.
   Отличава се със съвременна, естетическа и функционална база, отговаряща на европейските изисквания . Сградата е санирана, светла и просторна, с изграден физкултурен салон, басейн  и оборудвани дворни площадки за провеждане на оптимизиран  двигателен режим.
   Колективът се състои от високо квалифицирани специалисти, отличаващи  се с творчески заряд, всеотдайност, отговорност и иновативност.
   Традиция за детската  градина е доброто партньорство с родителите, представлявани от училищно настоятелство , а формата за сътрудничество между всички участници в образователния процес е обществения съвет към ДГ.
   Акцент в работата е и организиране на  нетрадиционни празници и развлечения, спортни състезания, експедиции , благотворителни концерти и др.
   Уроците по милосърдие, съпричастие и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие деца, учители, родители и социални партньори.
   Приоритет в работата на ДГ е и приобщаването на децата към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности.
   Осигурени  са   условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в ДГ. 
   От 1.01.2017 год. при обучението, възпитанието и социализацията на децата в първа възрастова група се прилага метода на Мария Монтесори и се следва принципа " Помогни ми да се справя сам".  
     Детска градина е насочена към търсене на нови предизвикателства , на нови  образователни възможности, които да осигурят промяна  за по-добро качество в образователния процес. 

 
   Директор Р. Гъркова  тел. за връзка 0884 202460
покажи пълния текст

Актуална информация
ВАЖНО !!!
През учебната 2018/2019г. в ДГ"Мирослава" при  обучението, възпитанието и социализацията на децата от първа възрастова група, ще се прилага метода на Мария Монтесори!
Родителите на класираните деца при записването им ще попълват декларация за съгласие.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
 През учебната 2017/2018г. в  ДГ"Мирослава" -гр.Пловдив , се провеждат следните допълнителни педагогически дейности извън  ДОС:
1.Английски език
2. Плуване
3.Народни танци
4.Футбол
5.Модерни танци
6.Арт-ателие
покажи пълния текст

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив